Tietosuojaselosteet

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Virkkalan Kiri RY ("Yhdistys") Laurinkuja 2, 08700 LOHJA
Yhteyshenkilö: Heini Tuominen (Sähköposti: heini.tuominen@gmail.com)

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään nettisivujen lomakkeiden kautta tulleita ilmoittautumistietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä ("Järjestelmä"). Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä ja joiltain osin sopimukseen.

4. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat: Rekisteröidyn etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä syntymävuosi

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään tai hänen huoltajaltaan.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Henkilötietoja käsittelevät henkilöt sitoutuvat pitämään tiedot luottamuksellisina. Sähköisiin järjestelmiin, kuten Whatsup, Facebook-ryhmät ja nimenhuuto Rekisteröidyt lisäävät itse tiedot haluamassaan laajuudessa. Mikäli näissä järjestelmissä jaetaan jotain muita henkilötietoja, pyydetään siihen erillinen suostumus.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa: Lajilisenssin ja -vakuutuksen lunastamista varten tai tapahtumaan osallistumisen kannalta oleellisille yhteistyötahoille.

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuotta jäsenyyden päättymisestä. Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot, vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä, vaatia henkilötietojensa poistamista, peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa tietojensa käsittelyä, vastustaa tietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu, saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on toimittanut henkilötiedot Yhdistykselle ja vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö Yhteydenotot-kohdan mukaisesti.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä selosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse (heini.tuominen@gmail.com (pesäpallo)

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää tarvittaessa (päiv. 24.4.2022)